រំលងទៅមាតិកា

គោលនយោបាយវិញ

ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិ

- យើងធានា 100% ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិមានសុវត្ថិភាពនៅពីមុខទ្វារអ្នក

- គ្រប់ប្រពន្ធ័អន្ដរជាតិដែលយើងតាមដានដោយប្រើលេខតាមដាន

- ក្នុងករណីត្រូវរឹបអូសនៅគយយើងផ្តល់ជូនការត្រឡប់មកវិញដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍គិតចាប់ពីពេលផ្ញើការបញ្ជាទិញករណីបើកករណីត្រឡប់មកវិញ (២ ប៊ិចក្នុងមួយខែ)

- ហាងទំនិញសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនប្រគល់ទំនិញមកវិញដោយគ្មានការពន្យល់