រំលងទៅមាតិកា

ការទទួលខុសត្រូវ

ថ្នាំអាណាបូលីកថ្នាំ HGH និងតេស្តូស្តេរ៉ូនអាចត្រូវបានប្រើតែតាមវេជ្ជបញ្ជាហើយត្រូវបានប្រើក្នុងកុមារ។

យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ជាមួយគោលបំណងនៃការកើនឡើងនៃកម្រិតថ្នាំការប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំដទៃទៀតនិងផលប៉ះពាល់ទេយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកទេ។

ហានិភ័យទាំងមូលជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកម្រិតថ្នាំគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

អនុវត្តតាមការណែនាំនិងណែនាំអ្នកជំនាញរបស់យើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលមានសុវត្ថិភាពដោយគេហទំព័ររបស់យើង។

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/pages/responsibility", "name": "Responsibility" } } ] }